579624
محاسبه متناسب سازی مهر 1399 بازنشستگان کشوری قضات دادگستری وفق مصوبه شماره 74264 مورخ 1 مهر 1399 هیات وزیران

آخرین گروه قضایی :
ریال
حقوق قبلی :
سنوات خدمت :
سنوات خدمت در مناطق جنگزده(مدت به روز) :
حداقل 2 سال مسئولیت قضایی نداشتم:
حداقل 2 سال سابقه دادستان نظامی استان، دادستان عمومی (غیر از تهران)، رئیس دادگستری شهرستان، دادستان انقلاب اسلامی استان، رئیس دادگاه حقوقی 2 مستقل داشتم(5%):
حداقل 2 سال سابقه مدیران کل، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مرکز استان (غیر از تهران)، دادستان نظامی تهران، رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران داشتم(10%):
حداقل 2 سال سابقه معاونان رئیس قوه قضائیه و معاونان وزیر دادگستری، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح، دادستان تهران، رئیس کل دادگستری استان تهران داشتم(15%):
حداقل 2 سال سابقه رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور داشتم(20%):
سنوات خدمت در مسئولیت قضایی(مدت به روز) :


ریال
مبلغ افزایش متناسب سازی :
درصد افزایش :
امتیاز :
ریال
حقوق متناسب سازی مهر 1399 :


240425