579617
محاسبه متناسب سازی مهر 1399 بازنشستگان کشوری مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق و خدمات کشوری وفق مصوبه شماره 74264 مورخ 1 مهر 1399 هیات وزیران

توجه: از اول اردیبهشت 88 به بعد در احکام طبقه جایگزین گروه گردیده است
آخرین گروه یا طبقه :
ریال
حقوق قبلی :
سنوات خدمت :
سنوات خدمت در مناطق جنگزده(مدت به روز) :
حداقل 2 سال سابقه مدیریت نداشتم:
حداقل 2 سال سابقه مشاغل سرپرستی یا همتراز آن داشتم(5%):
حداقل 2 سال سابقه معاونین مدیرکل یا همتراز آن داشتم(10%):
حداقل 2 سال سابقه مدیرکل یا همتراز آن داشتم(15%):
حداقل 2 سال سابقه مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره شرکتهای دولتی داشتم(20%):
حداقل 2 سال سابقه مقامات موضوع تبصره های 2 و 3 ماده 1 ن.ه.پ داشتم(25%):

ریال
مبلغ افزایش متناسب سازی :
درصد افزایش :
امتیاز :
ریال
حقوق متناسب سازی مهر 1399 :
توجه: از اول اردیبهشت 88 به بعد در احکام طبقه جایگزین گروه گردیده است


240424