560007
محاسبه متناسب سازی مهر 1399 بازنشستگان کشوری اعضای غیرهیات علمی دانشگاهها و کارکنان شرکتها وفق مصوبه شماره 74264 مورخ 1 مهر 1399 هیات وزیران

آخرین مدرک تحصیلی :
تعداد گروه تشویقی قبل از اجرای نظام پرداخت جدید :
ریال
حقوق ابتدای سال 99 :
سنوات خدمت :
سنوات خدمت در مناطق جنگزده(مدت به روز) :

ریال
مبلغ افزایش متناسب سازی :
درصد افزایش :
امتیاز :
ریال
حقوق متناسب سازی مهر 1399 :


231547